WCAG 2.0 - Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar: Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar

Bedoeling van Richtlijn 3.2

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers met functiebeperkingen te helpen door content van webpagina tot webpagina in een voorspelbare volgorde te presenteren en door het gedrag van functionele en interactieve componenten voorspelbaar te maken. Het is voor sommige gebruikers moeilijk zich een overzicht te vormen van de webpagina: schermlezers presenteren content als een eendimensionale stroom van synthetische spraak die het moeilijk maakt om ruimtelijke relaties te begrijpen. Gebruikers met cognitieve beperkingen raken in de war als componenten op verschillende pagina's op verschillende plaatsen staan.

Mensen die schermvergroters gebruiken, zien bijvoorbeeld op een bepaald moment maar een deel van het scherm; een consistente lay-out maakt het hun gemakkelijker om navigatiebalken en andere componenten te vinden. Het plaatsen van herhaalde componenten in dezelfde relatieve volgorde binnen een verzameling webpagina's biedt gebruikers met leesmoeilijkheden de mogelijkheid om zich op een deel van het scherm te concentreren in plaats van extra tijd te besteden aan het ontcijferen van de tekst van elke link. Gebruikers die hun handen maar beperkt kunnen gebruiken, kunnen gemakkelijker bepalen hoe ze hun taken kunnen voltooien met zo min mogelijk toetsaanslagen.

Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

3.2.3 Consistente navigatie: Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om het gebruik van een consistente presentatie en lay-out te bevorderen voor gebruikers die een interactie aangaan met herhaalde content binnen een verzameling webpagina's en meer dan eens specifieke informatie of functionaliteit moeten vinden. Mensen met beperkt zicht die met behulp van schermvergroting een klein deel van het scherm tegelijk laten weergeven, maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen en paginagrenzen om snel herhaalde content te vinden. Herhaalde content in dezelfde volgorde weergeven is ook van belang voor ziende gebruikers die gebruikmaken van ruimtelijk geheugen of visuele aanwijzingen binnen het ontwerp om herhaalde content te vinden.

Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van de uitdrukking "dezelfde volgorde" in deze paragraaf niet wil zeggen dat subnavigatiemenu's, blokken secundaire navigatie of paginastructuur niet kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan is de bedoeling van dit Succescriterium om gebruikers te ondersteunen bij hun interactie met content die op verschillende webpagina's wordt herhaald, zodat ze de locatie kunnen voorspellen van de content waar ze naar zoeken en sneller vinden als ze deze opnieuw tegenkomen.

Gebruikers kunnen een verandering aanbrengen in de volgorde door adaptieve user agents te gebruiken, of de voorkeuren zo in te stellen dat de informatie op een voor hen zo handig mogelijke manier wordt weergegeven.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.2.3
  • Garanderen dat herhaalde componenten op elke pagina van een website in dezelfde volgorde staan, draagt ertoe bij dat gebruikers gerust kunnen zijn dat ze zullen kunnen voorspellen waar ze op elke pagina dingen kunnen vinden. Dit helpt mensen met cognitieve beperkingen, gebruikers met beperkt zicht, gebruikers met intellectuele beperkingen, en ook mensen die blind zijn.

Definities
webpagina

een niet ingebed bestand dat door middel van HTTP verkregen wordt uit een enkele URI plus alle andere bestanden die door een user agent gebruikt worden bij het weergeven of bedoeld zijn om samen met het niet ingebedde bestand te worden weergegeven

Opmerking 1: hoewel alle "andere bestanden" weergegeven zouden worden met het primaire bestand, zouden ze niet noodzakelijk tegelijkertijd met elkaar worden weergegeven.

Opmerking 2: ter wille van conformiteit met deze richtlijnen moet een bestand "niet ingebed" zijn binnen de reikwijdte van conformiteit om als een webpagina te worden beschouwd.

Voorbeeld 1: een webbestand met inbegrip van alle ingebedde afbeeldingen en media.

Voorbeeld 2: een webmailprogramma dat opgebouwd is met gebruik van Asynchrone JavaScript en XML (AJAX). Het programma bevindt zich in zijn geheel op http://example.com/mail, maar bevat een inbox, een lijst met contacten en een kalender. Er worden links of knoppen geleverd, die er voor zorgen dat de inbox, de lijst met contacten of de kalender getoond worden, maar die de URI van de pagina als geheel niet veranderen.

Voorbeeld 3: een aanpasbare portaalpagina waarbij gebruikers te tonen content kunnen kiezen uit een set van verschillende contentmodules.

Voorbeeld 4: als je met je browser naar "http://shopping.example.com/" gaat, ga je een filmachtige interactieve winkel binnen waar je je visueel in een winkel verplaatst en producten van de schappen om je heen pakt en in een visuele winkelwagen voor je plaatst. Als je een product aanklikt, wordt het aan je gedemonstreerd met een folder met specificaties daarnaast zwevend. Dit kan een website van een enkele pagina zijn of gewoon één pagina binnen een website.

verzameling webpagina's

een verzameling webpagina's die een gemeenschappelijk doel delen en die worden gecreëerd door dezelfde auteur, groep of organisatie

Opmerking: verschillende taalversies worden beschouwd als verschillende verzamelingen webpagina's.

zelfde relatieve volgorde

zelfde positie ten opzichte van andere onderdelen

Opmerking: onderdelen worden geacht in dezelfde relatieve volgorde te zijn zelfs als andere onderdelen worden ingevoegd of verwijderd uit de oorspronkelijke volgorde. Openklappende navigatiemenu's kunnen bijvoorbeeld een extra detailniveau invoegen of een secundaire navigatieparagraaf kan in de leesvolgorde worden ingevoegd.

Voldoen aan succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G61: Herhaalde componenten elke keer dat ze voorkomen in dezelfde relatieve volgorde plaatsen
Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • PDF14: Kop- en voetteksten aanbieden in PDF-documenten (PDF)

  • PDF17: Een consistente paginanummering gebruiken voor PDF-documenten (PDF)

  • Sjablonen gebruiken om consistentie over meerdere webpagina's te garanderen (toekomstige link)

  • Lay-out, positionering, gelaagdheid en uitlijning creëren (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.2
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • F66: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.3 doordat navigatielinks op verschillende pagina's in een verschillende relatieve volgorde zijn gepresenteerd

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: