WCAG 2.0 - Succescriterium 3.1.6 Uitspraak

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.1 Leesbaar: Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk

Bedoeling van Richtlijn 3.1

De bedoeling van deze richtlijn is om mogelijk te maken dat tekstcontent wordt gelezen door gebruikers en door hulptechnologie, en om te garanderen dat informatie die nodig is om content te begrijpen beschikbaar is.

Mensen met functiebeperkingen beleven tekst op verschillende manieren. Voor sommigen is de beleving visueel; voor anderen auditief; voor weer anderen zowel visueel als auditief. Sommige gebruikers hebben grote moeite met het herkennen van geschreven woorden, maar begrijpen niettemin zeer ingewikkelde en specialistische documenten als de tekst hardop wordt gelezen, of wanneer belangrijke processen en ideeën visueel worden geïllustreerd of in gebarentaal worden vertolkt. Voor sommige gebruikers is het moeilijk om de betekenis van een woord of uitdrukking af te leiden uit de context, vooral als het woord of de uitdrukking op een ongebruikelijke manier wordt gebruikt, of er een speciale betekenis aan is gegeven. Voor deze gebruikers kan het vermogen om te lezen en te begrijpen afhangen van de beschikbaarheid van specifieke definities of de voluit geschreven vorm van acroniemen of afkortingen. User agents, met inbegrip van zowel spraakgestuurde als grafische applicaties, zijn mogelijk niet in staat om tekst correct weer te geven tenzij de taal en de strekking van de tekst worden geïdentificeerd. Terwijl dit voor de meeste gebruikers maar kleine problemen zijn, kunnen ze voor gebruikers met functiebeperkingen enorme barrières opwerpen. In gevallen waarin de betekenis niet kan worden vastgesteld zonder uitspraakinformatie (zoals bij bepaalde Japanse Kanji-karakters), moet er ook uitspraakinformatie beschikbaar zijn.

Succescriterium 3.1.6 Uitspraak

3.1.6 Uitspraak: Een mechanisme is beschikbaar voor het vaststellen van de specifieke uitspraak van woorden indien de betekenis van de woorden in de context dubbelzinnig is zonder kennis van de uitspraak. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om mensen die blind zijn, mensen die beperkt zicht hebben en mensen met leesmoeilijkheden te helpen om content te begrijpen in gevallen waarin betekenis afhankelijk is van uitspraak. Woorden of karakters hebben vaak verschillende betekenissen, elk met hun eigen uitspraak. De betekenis van zulke woorden of karakters kan meestal worden afgeleid uit de context van de zin. Voor meer ingewikkelde of dubbelzinnige zinnen, of voor sommige talen, kan de betekenis van het woord echter niet gemakkelijk of überhaupt niet worden vastgesteld zonder te weten hoe het wordt uitgesproken. Als de zin hardop wordt gelezen en de schermlezer bij het lezen van het woord de verkeerde uitspraak hanteert, kan het nog moeilijker zijn om het te begrijpen dan wanneer het met eigen ogen wordt gelezen. Als woorden dubbelzinnig of onduidelijk zijn zolang de uitspraak niet bekend is, is het nodig een middel te bieden om de uitspraak ervan te bepalen.

De Nederlandse taal kent bijvoorbeeld heteroniemen: woorden die hetzelfde worden gespeld, maar verschillende uitspraken/klemtonen en betekenissen hebben, zoals de woorden voorkomen (verhinderen) en voorkomen (gebeuren). Als de goede uitspraak kan worden afgeleid uit de context van de zin, is er geen vereiste. Als dit niet mogelijk is, is er een mechanisme vereist om de juiste uitspraak te bepalen. In sommige talen kunnen bovendien bepaalde karakters op verschillende manieren worden uitgesproken. Het Japans heeft bijvoorbeeld karakters die lijken op Hanzi-karakters (Kanji), die meerdere uitspraken hebben. Zonder uitspraakinformatie kunnen schermlezers de karakters foutief oplezen. Als dit gebeurt, is de content voor gebruikers niet te begrijpen.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.1.6

Dit Succescriterium kan mensen helpen die:

 • moeite hebben om woorden te ontcijferen

 • moeite hebben met het gebruik van context om iets beter te begrijpen

 • gebruikmaken van technologieën die de woorden hardop lezen

Definities
mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

Voldoen aan succescriterium 3.1.6 Uitspraak (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G120: De uitspraak vlak na het woord aanbieden

 2. G121: Linken naar de uitspraak

 3. G62: Een verklarende woordenlijst aanbieden

  die informatie bevat over de uitspraak van woorden in de content die een unieke uitspraak hebben en die een betekenis hebben die afhankelijk is van de uitspraak

 4. G163: Gebruik van standaard diakritische tekens die uitgezet kunnen worden

 5. H62: Gebruik van het ruby element (HTML) (XHTML 1.1)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Uitspraken aanbieden in een geluidsbestand, zodat gebruikers de uitspraken van het woord kunnen beluisteren (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden om, in tekstuele content, de uitspraken van alle woorden in een vreemde taal te kunnen vinden (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden om te kunnen vaststellen wat de uitspraak is van elk woord of zinsdeel in tekstuele content (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.1

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 3.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Aangeven wat kan worden verwacht van content op een pagina die afkomstig is van ongecontroleerde bronnen (toekomstige link)

 • Vertaling naar gebarentaal aanbieden voor alle content (toekomstige link)

 • De meest duidelijke en eenvoudige taal gebruiken die geschikt is voor de content (toekomstige link)

 • In het midden uitgelijnde tekst vermijden (toekomstige link)

 • Test vermijden die is uitgevuld (zowel aan de linker- als aan de rechtermarge), op een manier die leidt to slechte spatiëring tussen woorden of letters (toekomstige link)

 • Links uitgelijnde tekst gebruiken voor talen die van links naar rechts worden geschreven en rechts uitgelijnde tekst voor talen die van rechts naar links worden geschreven (toekomstige link)

 • De breedte van een tekstkolom beperken (toekomstige link)

 • Grote stukken cursieve tekst vermijden (toekomstige link)

 • Overmatig gebruik van verschillende stijlen op een individuele pagina en op websites vermijden (toekomstige link)

 • Links visueel onderscheidbaar maken (toekomstige link)

 • Afbeeldingen, illustraties, video, geluid of symbolen gebruiken om betekenis te verduidelijken (toekomstige link)

 • Concrete voorbeelden aanbieden om de betekenis van content te verduidelijken (toekomstige link)

 • Een achtergrond in een lichte pastelkleur gebruiken in plaats van een witte achtergrond achter zwarte tekst (toekomstige link)

 • Onnodig gebruik vermijden van unieke bedieningselementen van de gebruikersinterface (toekomstige link)

 • Hoofdletters en kleine letter gebruiken in overeenstemming met de spellingsregels van de taal van de tekst (toekomstige link)

 • Ongebruikelijke woorden in een vreemde taal vermijden (toekomstige link)

 • Versies in gebarentaal aanbieden van informatie, ideeën en processen die moeten worden begrepen om de content te kunnen gebruiken (toekomstige link)

 • Van elke verwijzing naar een plaats op een webpagina een link maken naar die plaats (toekomstige link)

 • Bij een verwijzing naar een kop of titel de volledige tekst van de titel opnemen (toekomstige link)

 • Eenvoudig leesbare versies aanbieden van basisinformatie over een verzameling webpagina's, inclusief informatie over hoe contact kan worden opgenomen met de webmaster (toekomstige link)

 • Een versie in gebarentaal aanbieden van basisinformatie over een verzameling webpagina's, inclusief informatie over hoe contact kan worden opgenomen met de webmaster (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: