WCAG 2.0 - Succescriterium 3.1.3 Ongebruikelijke woorden

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.1 Leesbaar: Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk

Bedoeling van Richtlijn 3.1

De bedoeling van deze richtlijn is om mogelijk te maken dat tekstcontent wordt gelezen door gebruikers en door hulptechnologie, en om te garanderen dat informatie die nodig is om content te begrijpen beschikbaar is.

Mensen met functiebeperkingen beleven tekst op verschillende manieren. Voor sommigen is de beleving visueel; voor anderen auditief; voor weer anderen zowel visueel als auditief. Sommige gebruikers hebben grote moeite met het herkennen van geschreven woorden, maar begrijpen niettemin zeer ingewikkelde en specialistische documenten als de tekst hardop wordt gelezen, of wanneer belangrijke processen en ideeën visueel worden geïllustreerd of in gebarentaal worden vertolkt. Voor sommige gebruikers is het moeilijk om de betekenis van een woord of uitdrukking af te leiden uit de context, vooral als het woord of de uitdrukking op een ongebruikelijke manier wordt gebruikt, of er een speciale betekenis aan is gegeven. Voor deze gebruikers kan het vermogen om te lezen en te begrijpen afhangen van de beschikbaarheid van specifieke definities of de voluit geschreven vorm van acroniemen of afkortingen. User agents, met inbegrip van zowel spraakgestuurde als grafische applicaties, zijn mogelijk niet in staat om tekst correct weer te geven tenzij de taal en de strekking van de tekst worden geïdentificeerd. Terwijl dit voor de meeste gebruikers maar kleine problemen zijn, kunnen ze voor gebruikers met functiebeperkingen enorme barrières opwerpen. In gevallen waarin de betekenis niet kan worden vastgesteld zonder uitspraakinformatie (zoals bij bepaalde Japanse Kanji-karakters), moet er ook uitspraakinformatie beschikbaar zijn.

Succescriterium 3.1.3 Ongebruikelijke woorden

3.1.3 Ongebruikelijke woorden: Er is een mechanisme beschikbaar voor de identificatie van specifieke definities van woorden of zinsdelen die op een ongebruikelijke of beperkte manier gebruikt worden, inclusief idiomatische uitdrukkingen en jargon. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

Bepaalde functiebeperkingen maken het moeilijk om niet-letterlijk woordgebruik en specialistische woorden of woordgebruik te begrijpen. Bepaalde functiebeperkingen maken het moeilijk om figuurlijk of specialistisch taalgebruik te begrijpen. Voor deze doelgroepen is het van essentieel belang zulke mechanismen aan te bieden. Om aan dit Succescriterium te voldoen, wordt specialistische informatie voor niet-gespecialiseerde lezers aangemoedigd, zelfs als alleen op Niveau A of Niveau AA aanspraak op conformiteit wordt gemaakt.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.1.3

Dit Succescriterium kan nuttig zijn voor mensen met cognitieve, taal- en leermoeilijkheden, die:

 • moeite hebben met het ontcijferen van woorden

 • moeite hebben met het begrijpen van woorden en uitdrukkingen

 • moeite hebben met het gebruik van context om iets beter te begrijpen

Het zou ook nuttig kunnen zijn voor mensen met visuele beperkingen die:

 • de context kwijtraken als ze inzoomen met een schermvergroter

Definities
mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

op een ongebruikelijke of beperkte manier gebruikt

woorden die gebruikt worden op een speciale manier die van gebruikers vereist dat ze precies weten welke definitie ze moeten toepassen om de content correct te begrijpen

Voorbeeld: de term "gig" betekent iets anders als ze voorkomt in een discussie over muziekconcerten dan als ze voorkomt in een artikel over computer harde schijf ruimte, maar de juiste definitie kan bepaald worden uit de context. Daarentegen wordt het woord "tekst" op een heel specifieke manier gebruikt in WCAG 2.0, dus een definitie wordt gegeven in de verklarende woordenlijst.

idiomatische uitdrukking

uitdrukking waarvan de betekenis niet kan worden afgeleid uit de betekenis van de afzonderlijke woorden en waarin de specifieke woorden niet veranderd kunnen worden zonder dat de uitdrukking haar betekenis verliest

Opmerking: idiomatische uitdrukkingen kunnen niet direct - woord voor woord - worden vertaald zonder dat de uitdrukking haar (culturele of taalgebonden) betekenis verliest.

Voorbeeld 1: in het Engels betekent "spilling the beans" "een geheim onthullen." Maar "knocking over the beans" of "spilling the vegetables" betekenen niet hetzelfde.

Voorbeeld 2: in het Japans kan de uitdrukking "さじを投げる" letterlijk vertaald worden met "hij gooit de lepel," maar het betekent dat hij niets meer kan doen en het uiteindelijk opgeeft.

Voorbeeld 3: in het Nederlands kan "Hij ging met de kippen op stok" letterlijk vertaald worden met ""He went to roost with the chickens," maar het betekent dat hij vroeg naar bed ging.

jargon

woorden die op een bijzondere manier door mensen in een bepaald vakgebied worden gebruikt

Voorbeeld: het woord StickyKeys is jargon uit het vakgebied van de hulptechnologie/toegankelijkheid.

Voldoen aan succescriterium 3.1.3 Ongebruikelijke woorden (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Als het woord of de uitdrukking binnen de webpagina een unieke betekenis heeft:
 1. G101: De definitie van een woord of uitdrukking bieden die op een ongebruikelijke of beperkte manier wordt gebruikt

  ; voor de eerste keer dat het op een webpagina voorkomt, gebruik makend van een van de volgende technieken:

  • G55: Linken naar definities

   • H40: Gebruik van definitielijsten (HTML)

   • H60: Gebruik van het link element om naar een verklarende woordenlijst te linken (HTML)

  • G112: Gebruik van definities op dezelfde regel

   • H54: Gebruik van het dfn element om aan te geven waar een woord wordt gedefinieerd (HTML)

 2. G101: De definitie van een woord of uitdrukking bieden die op een ongebruikelijke of beperkte manier wordt gebruikt

  ; voor elke keer dat het op een webpagina voorkomt, gebruik makend van een van de volgende technieken:

  • G55: Linken naar definities

   • H40: Gebruik van definitielijsten (HTML)

   • H60: Gebruik van het link element om naar een verklarende woordenlijst te linken (HTML)

  • G62: Een verklarende woordenlijst aanbieden

  • G70: Een functie aanbieden om een online woordenboek te doorzoeken

Situatie B: Als het woord of de uitdrukking binnen dezelfde webpagina verschillende betekenissen heeft:
 1. G101: De definitie van een woord of uitdrukking bieden die op een ongebruikelijke of beperkte manier wordt gebruikt

  ; voor elke keer dat het op een webpagina voorkomt, gebruik makend van een van de volgende technieken:

  • G55: Linken naar definities

   • H40: Gebruik van definitielijsten (HTML)

   • H60: Gebruik van het link element om naar een verklarende woordenlijst te linken (HTML)

  • G112: Gebruik van definities op dezelfde regel

   • H54: Gebruik van het dfn element om aan te geven waar een woord wordt gedefinieerd (HTML)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Opmaak - in code en visueel - gebruiken om gebruikers woorden te helpen herkennen die een speciale betekenis hebben (toekomstige link)

 • Stemgestuurd zoek in een woordenboek aanbieden, zodat gebruikers die moeite hebben met typen of spelling het woord kunnen uitspreken waarvan ze de definitie nodig hebben (toekomstige link)

 • Een woordenboek voor gebarentaal aanbieden, om gebruikers die doof zijn te helpen de noodzakelijke definities te vinden (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden om definities te vinden voor alle woorden in tekstuele content (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden om de betekenis te kunnen achterhalen van elk woord of elk zinsdeel in tekstuele content (toekomstige link)

 • Ongebruikelijke woorden in een vreemde taal vermijden (toekomstige link)

 • Van betekenis voorzien door gradueel een serie woordenboeken te gebruiken (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.1

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 3.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Aangeven wat kan worden verwacht van content op een pagina die afkomstig is van ongecontroleerde bronnen (toekomstige link)

 • Vertaling naar gebarentaal aanbieden voor alle content (toekomstige link)

 • De meest duidelijke en eenvoudige taal gebruiken die geschikt is voor de content (toekomstige link)

 • In het midden uitgelijnde tekst vermijden (toekomstige link)

 • Test vermijden die is uitgevuld (zowel aan de linker- als aan de rechtermarge), op een manier die leidt to slechte spatiëring tussen woorden of letters (toekomstige link)

 • Links uitgelijnde tekst gebruiken voor talen die van links naar rechts worden geschreven en rechts uitgelijnde tekst voor talen die van rechts naar links worden geschreven (toekomstige link)

 • De breedte van een tekstkolom beperken (toekomstige link)

 • Grote stukken cursieve tekst vermijden (toekomstige link)

 • Overmatig gebruik van verschillende stijlen op een individuele pagina en op websites vermijden (toekomstige link)

 • Links visueel onderscheidbaar maken (toekomstige link)

 • Afbeeldingen, illustraties, video, geluid of symbolen gebruiken om betekenis te verduidelijken (toekomstige link)

 • Concrete voorbeelden aanbieden om de betekenis van content te verduidelijken (toekomstige link)

 • Een achtergrond in een lichte pastelkleur gebruiken in plaats van een witte achtergrond achter zwarte tekst (toekomstige link)

 • Onnodig gebruik vermijden van unieke bedieningselementen van de gebruikersinterface (toekomstige link)

 • Hoofdletters en kleine letter gebruiken in overeenstemming met de spellingsregels van de taal van de tekst (toekomstige link)

 • Ongebruikelijke woorden in een vreemde taal vermijden (toekomstige link)

 • Versies in gebarentaal aanbieden van informatie, ideeën en processen die moeten worden begrepen om de content te kunnen gebruiken (toekomstige link)

 • Van elke verwijzing naar een plaats op een webpagina een link maken naar die plaats (toekomstige link)

 • Bij een verwijzing naar een kop of titel de volledige tekst van de titel opnemen (toekomstige link)

 • Eenvoudig leesbare versies aanbieden van basisinformatie over een verzameling webpagina's, inclusief informatie over hoe contact kan worden opgenomen met de webmaster (toekomstige link)

 • Een versie in gebarentaal aanbieden van basisinformatie over een verzameling webpagina's, inclusief informatie over hoe contact kan worden opgenomen met de webmaster (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: