WCAG 2.0 - Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.1 Leesbaar: Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk

Bedoeling van Richtlijn 3.1

De bedoeling van deze richtlijn is om mogelijk te maken dat tekstcontent wordt gelezen door gebruikers en door hulptechnologie, en om te garanderen dat informatie die nodig is om content te begrijpen beschikbaar is.

Mensen met functiebeperkingen beleven tekst op verschillende manieren. Voor sommigen is de beleving visueel; voor anderen auditief; voor weer anderen zowel visueel als auditief. Sommige gebruikers hebben grote moeite met het herkennen van geschreven woorden, maar begrijpen niettemin zeer ingewikkelde en specialistische documenten als de tekst hardop wordt gelezen, of wanneer belangrijke processen en ideeën visueel worden geïllustreerd of in gebarentaal worden vertolkt. Voor sommige gebruikers is het moeilijk om de betekenis van een woord of uitdrukking af te leiden uit de context, vooral als het woord of de uitdrukking op een ongebruikelijke manier wordt gebruikt, of er een speciale betekenis aan is gegeven. Voor deze gebruikers kan het vermogen om te lezen en te begrijpen afhangen van de beschikbaarheid van specifieke definities of de voluit geschreven vorm van acroniemen of afkortingen. User agents, met inbegrip van zowel spraakgestuurde als grafische applicaties, zijn mogelijk niet in staat om tekst correct weer te geven tenzij de taal en de strekking van de tekst worden geïdentificeerd. Terwijl dit voor de meeste gebruikers maar kleine problemen zijn, kunnen ze voor gebruikers met functiebeperkingen enorme barrières opwerpen. In gevallen waarin de betekenis niet kan worden vastgesteld zonder uitspraakinformatie (zoals bij bepaalde Japanse Kanji-karakters), moet er ook uitspraakinformatie beschikbaar zijn.

Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

3.1.2 Taal van onderdelen: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat user agents content die in meerdere talen is geschreven correct kunnen weergeven en zodat hulptechnologieën die gebruikers helpen tekst te begrijpen gebruikmaken van passende taalspecifieke kennis en bronnen. Dit geldt zowel voor grafische browsers als voor schermlezers, brailleleesregels en andere stembrowsers.

Zowel hulptechnologieën als conventionele user agents kunnen tekst nauwkeuriger weergeven als de taal van elke tekstpassage is geïdentificeerd. Schermlezers kunnen gebruikmaken van de uitspraakregels van de taal waarin de tekst staat. Visuele browsers kunnen karakters en schrift op correcte wijze weergeven. Dit is vooral belangrijk als er van talen die van links naar rechts worden gelezen wordt omgeschakeld naar talen die van rechts naar links worden gelezen, of als tekst wordt weergegeven in een taal die een ander alfabet gebruikt. Gebruikers met functiebeperkingen die alle talen op de webpagina kennen, zijn beter in staat om de content te begrijpen, wanneer elke passage juist wordt gepresenteerd.

Als er voor een uitdrukking of een tekstpassage geen andere taal is gespecificeerd, is de menselijke taal waarin het staat de standaard menselijke taal van de webpagina (zie Succescriterium 3.1.1). Dus de menselijke taal van alle content in enkeltalige documenten kan door software worden bepaald.

Afzonderlijke woorden of uitdrukkingen in één taal kunnen deel gaan uitmaken van een andere taal. "Rendez-vous" is bijvoorbeeld een Frans woord dat in het Engels en het Nederlands is opgenomen, in Engelse en Nederlandse woordenboeken staat en door Engelstalige en Nederlandstalige schermlezers op de juiste wijze wordt uitgesproken. Zodoende kan een Engelse of Nederlandse tekstpassage het woord "rendez-vous" bevatten zonder te specificeren dat de menselijke taal ervan Frans is, en evengoed aan dit Succescriterium voldoen. Als de menselijke taal van tekst lijkt te veranderen voor één woord, is dat woord in veel gevallen onderdeel geworden van de taal van de omringende tekst. Omdat dit in veel talen vaak voorkomt, moeten enkele woorden worden beschouwd als onderdeel van de taal van de omringende tekst, tenzij duidelijk is dat een verandering van taal de bedoeling was. Als er twijfel bestaat of een verandering van taal is beoogd, kunt u overwegen of het woord hetzelfde zou worden uitgesproken (op klemtoon en intonatie na) in de taal van de onmiddellijk omringende tekst.

De meeste beroepen brengen een frequent gebruik van technische termen met zich mee die uit een andere taal kunnen komen. Zulke termen worden meestal niet in alle talen vertaald. Het universele karakter van technische termen vergemakkelijkt ook de communicatie tussen beroepsgenoten.

Enkele veelvoorkomende voorbeelden van technische termen zijn: Homo sapiens, Alpha Centauri, hertz en habeas corpus.

Het vaststellen van veranderingen in taal is om een aantal redenen belangrijk:

 • Het stelt braille-vertaalsoftware in staat om taalveranderingen te volgen, bijvoorbeeld beklemtoonde karakters vervangen door bedieningscodes, en controlecodes invoegen die nodig zijn om de onjuiste vorming van Graad 2-woordverkortingen te voorkomen.

 • Spraaksynthesesystemen die meerdere talen ondersteunen, kunnen de tekst in het juiste accent met de juiste uitspraak oplezen. Als veranderingen niet worden aangegeven, zal het spraaksynthesesysteem zijn best doen om de woorden op te lezen in de standaardtaal waar het mee werkt. Zodoende zou het Franse woord "beauté" door een spraaksynthesesysteem dat Nederlands als standaardtaal heeft, worden uitgesproken als'"beejoutee".

 • Het aangeven van taalveranderingen kan gunstig zijn voor toekomstige technologische ontwikkelingen. Zo zullen gebruikers die zelf niet tussen talen kunnen vertalen onbekende talen kunnen vertalen met behulp van machines.

 • Het aangeven van taalveranderingen kan ook user agents helpen bij het bieden van definities met gebruik van een woordenboek.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.1.2

Dit Succescriterium helpt:

 • mensen die gebruikmaken van schermlezers of andere technologieën die tekst converteren naar synthetische spraak;

 • mensen die het moeilijk vinden om geschreven materiaal vloeiend en nauwkeurig te lezen, bijvoorbeeld om karakters en alfabetten te herkennen, woorden te ontcijferen en woorden en uitdrukkingen te begrijpen;

 • mensen met bepaalde cognitieve, taal- en leermoeilijkheden die software gebruiken om tekst in spraak om te zetten;

 • mensen die afhankelijk zijn van ondertiteling voor gesynchroniseerde media.

Definities
menselijke taal

taal die wordt gesproken, geschreven of getekend (door visuele of tastbare middelen) om met mensen te communiceren

Opmerking: zie ook gebarentaal.

door software bepaald (door software bepaalbaar)

bepaald door software uit gegevens die door de auteur op zodanig wijze aangeboden worden dat verschillende user agents, met inbegrip van hulptechnologieën, deze informatie kunnen oproepen en in verschillende modaliteiten aan gebruikers kunnen presenteren

Voorbeeld 1: bepaald in een opmaaktaal uit elementen en attributen die direct gebruikt worden door algemeen beschikbare hulptechnologie.

Voorbeeld 2: bepaald uit technologiegebonden gegevensstructuren in een niet-opmaaktaal en aan hulptechnologie getoond via een toegankelijkheid-API die ondersteund wordt door algemeen beschikbare hulptechnologie.

Voldoen aan succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. H58: Gebruik van taal attributen om veranderingen in de menselijke taal te identificeren (HTML)

 2. FLASH13: HTML taalattributen gebruiken om de taal te specificeren in Flash content (Flash)

 3. PDF19: De taal van een passage of zin opgevven met de /Lang invoer in PDF-documenten (PDF)

 4. SL4: Bij afzonderlijke Silverlight-objecten in de HTML DOM aangeven wat de taal is (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • SL27: Gebruik maken van de taal/cultuureigenschappen die worden doorgegeven door Silverlight-toepassingen en hulptechnologieën (Silverlight)

 • Tekst visueel onderscheidend maken als die niet in de standaard menselijke taal van de webpagina is (toekomstige link)

 • De namen van gebruikte talen aangeven in passages of zinnen in een vreemde taal (toekomstige link)

 • Eigennamen opmaken - in de code - met taalaanduidingen, zodat schermlezers ze juist kunnen uitspreken (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.1

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 3.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Aangeven wat kan worden verwacht van content op een pagina die afkomstig is van ongecontroleerde bronnen (toekomstige link)

 • Vertaling naar gebarentaal aanbieden voor alle content (toekomstige link)

 • De meest duidelijke en eenvoudige taal gebruiken die geschikt is voor de content (toekomstige link)

 • In het midden uitgelijnde tekst vermijden (toekomstige link)

 • Test vermijden die is uitgevuld (zowel aan de linker- als aan de rechtermarge), op een manier die leidt to slechte spatiëring tussen woorden of letters (toekomstige link)

 • Links uitgelijnde tekst gebruiken voor talen die van links naar rechts worden geschreven en rechts uitgelijnde tekst voor talen die van rechts naar links worden geschreven (toekomstige link)

 • De breedte van een tekstkolom beperken (toekomstige link)

 • Grote stukken cursieve tekst vermijden (toekomstige link)

 • Overmatig gebruik van verschillende stijlen op een individuele pagina en op websites vermijden (toekomstige link)

 • Links visueel onderscheidbaar maken (toekomstige link)

 • Afbeeldingen, illustraties, video, geluid of symbolen gebruiken om betekenis te verduidelijken (toekomstige link)

 • Concrete voorbeelden aanbieden om de betekenis van content te verduidelijken (toekomstige link)

 • Een achtergrond in een lichte pastelkleur gebruiken in plaats van een witte achtergrond achter zwarte tekst (toekomstige link)

 • Onnodig gebruik vermijden van unieke bedieningselementen van de gebruikersinterface (toekomstige link)

 • Hoofdletters en kleine letter gebruiken in overeenstemming met de spellingsregels van de taal van de tekst (toekomstige link)

 • Ongebruikelijke woorden in een vreemde taal vermijden (toekomstige link)

 • Versies in gebarentaal aanbieden van informatie, ideeën en processen die moeten worden begrepen om de content te kunnen gebruiken (toekomstige link)

 • Van elke verwijzing naar een plaats op een webpagina een link maken naar die plaats (toekomstige link)

 • Bij een verwijzing naar een kop of titel de volledige tekst van de titel opnemen (toekomstige link)

 • Eenvoudig leesbare versies aanbieden van basisinformatie over een verzameling webpagina's, inclusief informatie over hoe contact kan worden opgenomen met de webmaster (toekomstige link)

 • Een versie in gebarentaal aanbieden van basisinformatie over een verzameling webpagina's, inclusief informatie over hoe contact kan worden opgenomen met de webmaster (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: