WCAG 2.0 - Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers te helpen de content te vinden die ze nodig hebben en hen in staat te stellen om hun locatie bij te houden. Deze taken zijn vaak moeilijker voor mensen met functiebeperkingen. Bij het vinden, navigeren en oriënteren is het van belang dat de gebruiker zijn of haar huidige locatie kan bepalen. Voor de navigatie moet informatie beschikbaar zijn over de mogelijke bestemmingen. Schermlezers converteren content naar synthetische spraak die, omdat het audio is, in lineaire volgorde moet worden weergegeven. Sommige Succescriteria in deze richtlijn leggen uit welke maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat gebruikers van schermlezers de content met succes kunnen navigeren. Andere bieden gebruikers de gelegenheid om gemakkelijker navigatiebalken en paginakopen te herkennen en deze herhaalde content te omzeilen. Ongebruikelijke eigenschappen of gedragingen van de gebruikersinterface kunnen voor mensen met cognitieve beperkingen verwarrend werken.

Zoals beschreven in de verklarende woordenlijst van het bedrijf Motive Web Design, heeft navigatie twee hoofdfuncties:

Deze richtlijn moet in nauwe samenhang gezien worden met Richtlijn 1.3, die garandeert dat elke structuur in de content kan worden waargenomen, eveneens een sleutel tot navigatie. Koppen zijn vooral belangrijke mechanismen om gebruikers te helpen zich binnen content te oriënteren en erdoorheen te navigeren. Veel gebruikers van hulptechnologieën zijn afhankelijk van passende koppen om informatie snel door te nemen en gemakkelijk de verschillende paragrafen in de content te vinden. Voldoen aan Succescriterium 1.3.1 voor koppen behelst ook dat bepaalde aspecten van Richtlijn 2.4 worden aangepakt.

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

2.4.7 Focus zichtbaar: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat er ten minste één bedieningswijze is waarmee de indicator van de toetsenbordfocus visueel kan worden gevonden.

 • Dit Succescriterium helpt iedereen die voor de bediening van de webpagina afhankelijk is van het toetsenbord, door de gebruiker visueel de component te laten bepalen waarmee de toetsenbordbediening op een willekeurig moment interactie zal aangaan.

 • Mensen met aandachtsstoornissen, beperkingen van het kortetermijngeheugen, of beperkingen bij het uitvoeren van processen hebben er baat bij als ze kunnen ontdekken waar de focus te vinden is.

Definities
(geen definities)

Voldoen aan succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.7 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G149: Gebruik van componenten van de gebruikersinterface die door de user agent worden uitgelicht als ze de focus krijgen

 2. C15: Gebruik van CSS om de presentatie van een component van de gebruikersinterface te veranderen als deze de focus krijgt (CSS)

 3. G165: Gebruik van de standaard focusaanwijzer voor het platform, zodat standaard ingestelde focusaanwijzers met hoge zichtbaarheid zullen worden toegepast

 4. G195: Gebruik van een door de auteur aangeleverde, goed zichtbare focusaanwijzer

 5. SCR31: Gebruik van script om de achtergrondkleur of rand van het element met de focus te wijzigen (Scripting)

 6. FLASH20: Flash componenten van een ander uiterlijk voorzien om een duidelijk zichtbare indicatie van de focus aan te bieden (Flash)

 7. SL2: De visuele focusaanduiding aanpassen in Silverlight (Silverlight)

 8. SL7: Een Focused Visual State ontwerpen voor een aangepast Silverlight bedieningselement (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.7 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Een link of bedieningselement markeren zodra de muis er over heen beweegt (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden van zeer goed zichtbare markering voor links of bedieningselementen, zodra ze de toetsenbordfocus krijgen (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.4
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.7 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F55: Voldoet niet aan Succescriteria 2.1.1, 2.4.7, en 3.2.1 doordat script is gebruikt om de focus te verwijderen als content de focus krijgt

 • F78: Voldoet niet aan Succescriterium 2.4.7 doordat omtrekken en randen van elementen worden vormgegeven op een manier die de visuele focusaanwijzer weghaalt of onzichtbaar maakt

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: