WCAG 2.0 - Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers te helpen de content te vinden die ze nodig hebben en hen in staat te stellen om hun locatie bij te houden. Deze taken zijn vaak moeilijker voor mensen met functiebeperkingen. Bij het vinden, navigeren en oriënteren is het van belang dat de gebruiker zijn of haar huidige locatie kan bepalen. Voor de navigatie moet informatie beschikbaar zijn over de mogelijke bestemmingen. Schermlezers converteren content naar synthetische spraak die, omdat het audio is, in lineaire volgorde moet worden weergegeven. Sommige Succescriteria in deze richtlijn leggen uit welke maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat gebruikers van schermlezers de content met succes kunnen navigeren. Andere bieden gebruikers de gelegenheid om gemakkelijker navigatiebalken en paginakopen te herkennen en deze herhaalde content te omzeilen. Ongebruikelijke eigenschappen of gedragingen van de gebruikersinterface kunnen voor mensen met cognitieve beperkingen verwarrend werken.

Zoals beschreven in de verklarende woordenlijst van het bedrijf Motive Web Design, heeft navigatie twee hoofdfuncties:

Deze richtlijn moet in nauwe samenhang gezien worden met Richtlijn 1.3, die garandeert dat elke structuur in de content kan worden waargenomen, eveneens een sleutel tot navigatie. Koppen zijn vooral belangrijke mechanismen om gebruikers te helpen zich binnen content te oriënteren en erdoorheen te navigeren. Veel gebruikers van hulptechnologieën zijn afhankelijk van passende koppen om informatie snel door te nemen en gemakkelijk de verschillende paragrafen in de content te vinden. Voldoen aan Succescriterium 1.3.1 voor koppen behelst ook dat bepaalde aspecten van Richtlijn 2.4 worden aangepakt.

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

2.4.6 Koppen en labels: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen begrijpen welke informatie webpagina's bevatten en hoe die informatie is gestructureerd. Als koppen duidelijk en beschrijvend zijn, kunnen gebruikers gemakkelijker de gezochte informatie vinden en kunnen ze de relaties tussen verschillende onderdelen van de content gemakkelijker begrijpen. Beschrijvende labels helpen gebruikers om specifieke componenten binnen de content te identificeren.

Labels en koppen hoeven niet lang te zijn. Een woord, of zelfs een enkel karakter kan volstaan, mits dit een gepaste aanwijzing biedt voor het vinden en navigeren van content.

  • Beschrijvende koppen zijn vooral handig voor gebruikers die als gevolg van hun beperkingen langzaam lezen en voor mensen met een beperkt kortetermijngeheugen. Deze mensen hebben er baat bij als paragraaftitels het mogelijk maken om te voorspellen wat elke paragraaf inhoudt.

  • Mensen die er moeite mee hebben om hun handen te gebruiken of voor wie dat pijnlijk is, hebben baat bij technieken die het aantal toetsaanslagen verminderen dat nodig is om de gezochte content te bereiken.

  • Dit Succescriterium helpt mensen die schermlezers gebruiken door te garanderen dat labels en koppen betekenis hebben als ze zonder context worden opgelezen, in een inhoudsopgave bijvoorbeeld, of bij het springen van kop naar kop binnen een webpagina.

    Dit Succescriterium kan ook nuttig zijn voor gebruikers met beperkt zicht die maar een paar woorden tegelijk kunnen zien.

Definities
label

tekst of andere component met een tekstalternatief die aan de gebruiker wordt gepresenteerd om een component binnen webcontent te identificeren

Opmerking 1: een label wordt aan alle gebruikers gepresenteerd terwijl de naam verborgen kan zijn en alleen wordt getoond door hulptechnologie. In veel (maar niet alle) gevallen zijn de naam en het label hetzelfde.

Opmerking 2: de term label is niet beperkt tot het label-element in HTML.

Voldoen aan succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G130: Beschrijvende koppen aanbieden

  2. G131: Beschrijvende labels aanbieden

Opmerking: Koppen en labels moeten door software worden bepaald, conform Succescriterium 1.3.1.

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • Unieke koppen gebruiken op een webpagina (toekomstige link)

  • Koppen laten beginnen met unieke informatie (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.4
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: