WCAG 2.0 - Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.3 Toevallen: Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt

Bedoeling van Richtlijn 2.3

Sommige mensen met aandoeningen die toevallen veroorzaken, lopen het risico dat flitsende visuele content een toeval opwekt. De meeste mensen weten niet dat ze een dergelijke aandoening hebben tot ze een toeval krijgen. In 1997 was een tekenfilm op de Japanse televisie er de oorzaak van dat meer dan 700 kinderen naar het ziekenhuis moesten, van wie er ongeveer 500 toevallen hadden [EPFND]. Waarschuwingsboodschappen werken niet goed doordat ze vaak over het hoofd worden gezien, vooral door kinderen, die ze mogelijk niet eens kunnen lezen.

De doelstelling van deze richtlijn is om te garanderen dat content die wordt aangemerkt als conform WCAG 2.0 de soorten flitsen vermijdt waarvan het 't meest waarschijnlijk is dat ze toevallen veroorzaken, zelfs als ze maar een paar seconden worden bekeken.

Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde: Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden. (Niveau A)

Opmerking: omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of ze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie conformiteitseis 5: Niet-interferentie.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers in staat te stellen om toegang te krijgen tot de volledige content van een website, zonder dat toevallen worden veroorzaakt als gevolg van lichtgevoeligheid.

Bij mensen met aandoeningen met lichtgevoelige aanvallen kan een toeval worden opgewekt door content die langere tijd op bepaalde frequenties flitst. Mensen reageren nog gevoeliger op rode flitsen dan op andere kleuren, daarom wordt een speciale test aangeboden voor flitsen in verzadigd rood. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op richtlijnen voor de audiovisuele industrie die zijn aangepast voor computerschermen, waarbij content van kortere afstand wordt bekeken (met gebruik van een grotere gezichtshoek).

Het flitsen kan worden veroorzaakt door het scherm, door de computer die het beeld presenteert of door de gepresenteerde content. De auteur heeft geen invloed op de eerste twee. Deze kunnen worden aangepakt door middel van het ontwerp en snelheid van het scherm en de computer. De bedoeling van dit criterium is om te garanderen dat flikkeringen die de flitsdrempelwaarden overschrijden niet door de content zelf worden veroorzaakt. De content zou bijvoorbeeld een videoclip of een animatie van een serie stroboscopische flitsen kunnen bevatten, of close-ups van snel opeenvolgende explosies.

Dit Succescriterium vervangt een veel restrictiever criterium in WCAG 1.0 dat helemaal geen flitsen (zelfs niet van één pixel) toestond binnen een breed frequentiegebied (3 tot 50 Hz). Dit Succescriterium is gebaseerd op bestaande specificaties die in Groot-Brittannië en door anderen voor televisie-uitzendingen worden gebruikt en is aangepast aan het kijken naar computerschermen. Het scherm van 1024 x 768 wordt gebruikt als referentieschermresolutie voor de evaluatie. Het pixelblok van 341 x 256 stelt een weergavekader van 10 graden voor bij een gemiddelde kijkafstand. (Het veld van 10 graden is overgenomen uit de oorspronkelijke specificaties en stelt het centrale gedeelte van het gezichtsveld voor, waar de meeste mensen het meest gevoelig zijn voor lichtprikkels.)

Het gecombineerde oppervlak van flitsen die gelijktijdig en aaneengesloten voorkomen, betekent het totale oppervlak dat daadwerkelijk tegelijkertijd flitst. Het wordt berekend door het aaneengesloten oppervlak dat tegelijkertijd flitst binnen elk segment van 10 graden van het visueel veld op te tellen.

Opmerking: De termen "knipperend" en "flitsend" kunnen soms naar dezelfde content verwijzen.

 • "Knipperend" verwijst naar content die een probleem veroorzaakt door afleiding. Knipperen kan voor een korte tijd worden toegestaan, mits het stopt (of kan worden gestopt).

 • "Flitsend" verwijst naar content die een toeval kan veroorzaken (als er meer dan drie flitsen per seconde zijn en deze groot en fel genoeg zijn). Dit kan zelfs niet één seconde worden toegestaan, omdat het een toeval zou kunnen veroorzaken. En het flitsen uitzetten is evenmin een optie, aangezien de toeval sneller zou kunnen beginnen dan de meeste gebruikers het zouden kunnen uitzetten.

 • Knipperen haalt meestal geen snelheden van 3 of meer per seconde, maar het is wel mogelijk. Als content sneller knippert dan 3 keer per seconde, zou het eveneens worden beschouwd als flits.

Specifieke voordelen van Succescriterium 2.3.1
 • Mensen die toevallen krijgen als ze naar flitsende webcontent kijken, kunnen het materiaal op een site bekijken zonder een toeval te krijgen en zonder dat ze de complete ervaring van de content hoeven te missen doordat ze worden beperkt tot tekstalternatieven. Hierbij zijn zowel mensen met lichtflitsgevoelige epilepsie inbegrepen als mensen met alle andere aandoeningen met lichtgevoelige aanvallen.

Definities
webpagina

een niet ingebed bestand dat door middel van HTTP verkregen wordt uit een enkele URI plus alle andere bestanden die door een user agent gebruikt worden bij het weergeven of bedoeld zijn om samen met het niet ingebedde bestand te worden weergegeven

Opmerking 1: hoewel alle "andere bestanden" weergegeven zouden worden met het primaire bestand, zouden ze niet noodzakelijk tegelijkertijd met elkaar worden weergegeven.

Opmerking 2: ter wille van conformiteit met deze richtlijnen moet een bestand "niet ingebed" zijn binnen de reikwijdte van conformiteit om als een webpagina te worden beschouwd.

Voorbeeld 1: een webbestand met inbegrip van alle ingebedde afbeeldingen en media.

Voorbeeld 2: een webmailprogramma dat opgebouwd is met gebruik van Asynchrone JavaScript en XML (AJAX). Het programma bevindt zich in zijn geheel op http://example.com/mail, maar bevat een inbox, een lijst met contacten en een kalender. Er worden links of knoppen geleverd, die er voor zorgen dat de inbox, de lijst met contacten of de kalender getoond worden, maar die de URI van de pagina als geheel niet veranderen.

Voorbeeld 3: een aanpasbare portaalpagina waarbij gebruikers te tonen content kunnen kiezen uit een set van verschillende contentmodules.

Voorbeeld 4: als je met je browser naar "http://shopping.example.com/" gaat, ga je een filmachtige interactieve winkel binnen waar je je visueel in een winkel verplaatst en producten van de schappen om je heen pakt en in een visuele winkelwagen voor je plaatst. Als je een product aanklikt, wordt het aan je gedemonstreerd met een folder met specificaties daarnaast zwevend. Dit kan een website van een enkele pagina zijn of gewoon één pagina binnen een website.

flits

een koppel tegengestelde veranderingen in de relatieve luminantie dat toevallen kan veroorzaken bij sommige mensen als de veranderingen groot genoeg zijn en in het juiste frequentiegebied vallen

Opmerking 1: zie algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden voor informatie over flitssoorten die niet zijn toegestaan.

Opmerking 2: zie ook knipperen.

algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden

een flits of snel veranderende beeldvolgorde is beneden de drempel (d.w.z. de content komt door de controle heen) als een van het volgende waar is:

 1. er zijn niet meer dan drie algemene flitsen en/of niet meer dan drie rode flitsen binnen elke periode van één seconde; of

 2. het totale oppervlak van gelijktijdig optredende flitsen beslaat niet meer dan in totaal 0,006 steradialen binnen elk segment van 10 graden van het visueel veld op het scherm (25% van elk segment van 10 graden van het visueel veld op het scherm) op gangbare kijkafstand

waar:

 • een algemene flits gedefinieerd is als een koppel tegengestelde veranderingen in de relatieve luminantie van 10% of meer van de maximum relatieve luminantie waar de relatieve luminantie van de donkerste afbeelding beneden 0,80 is; en waar "een koppel tegengestelde veranderingen" een stijging is gevolgd door een daling, of een daling gevolgd door een stijging, en

 • een rode flits is gedefinieerd als een paar tegengestelde overgangen waaronder één naar verzadigd rood.


Uitzondering: het flitsen van een fijnmazig en evenwichtig patroon zoals witte ruis of een alternerend schaakbordpatroon met "vierkanten" kleiner dan 0,1 graad (van het visuele veld op karakteristieke kijkafstand) op een kant is niet in strijd met de drempelwaarden.

Opmerking 1: voor algemene software of webcontent zal, als de content wordt bekeken op een scherm van 1024 x 768 pixels, een rechthoek van 341 x 256 pixels op een willekeurige plek op het beeldscherm een goede schatting zijn voor een visueel veld van 10 graden voor standaard schermafmetingen en kijk afstanden (bijvoorbeeld een scherm van 15-17 inch op een kijkafstand van 22-26 inch). (Beeldschermen met een hogere resolutie die dezelfde weergave van de content vertonen leveren kleinere en veiliger beelden op, dus het zijn lagere resoluties die gebruikt worden om de drempels te definiëren).

Opmerking 2: een overgang is de verandering in relatieve luminantie (of relatieve luminantie/kleur voor rode flitsen) tussen naast elkaar liggende pieken en dalen in een grafiek van de meting van relatieve luminantie (of relatieve luminantie/kleur voor rode flitsen) tegen de tijd. Een flits bestaat uit twee tegengestelde overgangen .

Opmerking 3: de huidige definitie waar in de branche voor "paar tegengestelde overgangen, waaronder één naar verzadigd rood" mee wordt gewerkt is waar, voor elk van beide of beide toestanden in elke overgang R/(R + G + B) ≥ 0,8 en de verandering in de waarde van (R - G - B)x320 > 20 is voor beide overgangen (negatieve waarden van (R - G - B)x320 worden op nul gesteld). R, G, B waarden variëren van 0-1 zoals gespecificeerd in de definitie van "relatieve luminantie". [HARDING-BINNIE]

Opmerking 4: er zijn instrumenten beschikbaar die een analyse zullen uitvoeren van schermopnames. Er is evenwel geen instrument noodzakelijk voor deze voorwaarde als het flitsen kleiner of gelijk is aan 3 flitsen per seconde. Content komt automatisch door de controle (zie #1 en #2 hierboven).

Voldoen aan succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.3.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G19: Garanderen dat geen enkele component van de content meer dan drie keer flitst binnen 1 seconde

 2. G176: Het flitsende gedeelte van een webpagina klein genoeg houden

 3. G15: Gebruik van een instrument om te garanderen dat content niet de algemene flits- of rodeflitsdrempelwaarde overschrijdt

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.3.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Het contrast verminderen voor alle flitsende content (toekomstige link)

 • Het gebruik van volledig verzadigd rood vermijden voor alle flitsende content (toekomstige link)

 • Het aantal flitsen verminderen, zelfs als het geen drempelwaarden overstijgt (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden om flitsende content te onderdrukken voordat het begint (toekomstige link)

 • Live materiaal vertragen om snelle flitsen te vermijden (zoals in flitslampen) (toekomstige link)

 • De afbeelding tijdelijk bevriezen wanneer 3 flitsen binnen 1 seconde worden waargenomen (toekomstige link)

 • De contrastratio snel terugbrengen wanneer 3 flitsen binnen 1 seconde worden waargenomen (toekomstige link)

 • Gebruikers toestaan om een aangepaste flitssnelheid in te stellen (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.3

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Er voor zorgen dat content niet in strijd is met de drempelwaarden voor ruimtelijke patronen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.3.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: