WCAG 2.0 - Succescriterium 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar: Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond

Bedoeling van Richtlijn 1.4

Terwijl sommige richtlijnen erop zijn gericht om informatie beschikbaar te maken in een vorm die in alternatieve formats kan worden gepresenteerd, gaat het er in deze richtlijn om dat mensen met functiebeperkingen op een zo gemakkelijk mogelijke manier de standaardpresentatie waar kunnen nemen. Hierbij gaat het er hoofdzamelijk om dat het gebruikers gemakkelijker wordt gemaakt om voorgrondinformatie van de achtergrond te scheiden. Voor visuele presentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat informatie die boven op een achtergrond wordt gepresenteerd voldoende met de achtergrond contrasteert. Voor audiopresentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat voorgrondgeluiden voldoende luider zijn dan de achtergrond. Individuen met visuele en auditieve functiebeperkingen hebben veel meer moeite om voorgrond- en achtergrondinformatie te scheiden.

Succescriterium 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)

1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering): Afbeeldingen van tekst worden alleen puur decoratief gebruikt, of daar waar een specifieke weergave van tekst essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht. (Niveau AAA)

Opmerking: logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om mensen die een bepaalde visuele presentatie van tekst nodig hebben, in staat te stellen de tekstpresentatie naar behoefte aan te passen. Hieronder worden mensen verstaan die specifieke behoeften hebben ten aanzien van corpsgrootte, voorgrond- en achtergrondkleur, lettertype, regelafstand en uitlijning.

Dit betekent dat de tekst op zo'n manier moet worden uitgevoerd dat de presentatie ervan kan worden veranderd, of dat er een mechanisme moet worden aangeboden waarmee gebruikers een alternatieve presentatie kunnen kiezen. Als er bijvoorbeeld afbeeldingen van tekst worden gebruikt, hebben gebruikers niet de mogelijkheid om de presentatie van de tekst in de afbeelding te veranderen.

In sommige situaties is een bepaalde visuele presentatie van de tekst van essentieel belang voor de informatie die wordt overgebracht. Dit betekent dat er zonder die specifieke visuele presentatie informatie verloren zou gaan. In dit geval is het niet vereist om de tekst op zo'n manier uit te voeren dat de mogelijkheid wordt geboden om de presentatie ervan te veranderen. Hieronder wordt ook tekst verstaan die een bepaalt visueel aspect van de tekst laat zien, zoals een bepaald lettertype, of tekst die een identiteit overbrengt, zoals tekst in een bedrijfslogo.

Decoratieve tekst hoeft niet op zo'n manier te worden uitgevoerd dat de mogelijkheid wordt geboden de presentatie te veranderen.

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.4.9
 • Mensen met beperkt zicht (die moeite hebben met het lezen van tekst in het door de auteur ingestelde lettertype, corpsgrootte en/of kleur).

 • Mensen met gestoorde volgbewegingen van de ogen (die moeite kunnen hebben met het lezen van de tekst op de door de auteur ingestelde regelafstand en uitlijning).

 • Mensen met cognitieve beperkingen die van invloed zijn op het lezen.

Definities
afbeelding van tekst

tekst die in niet-tekstuele vorm (bijvoorbeeld een afbeelding) is weergegeven om een bijzonder visueel effect te realiseren

Opmerking: tekst die onderdeel is van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, valt hier niet onder.

Voorbeeld: iemands naam op een naamkaartje in een foto.

puur decoratief

dient alleen een esthetisch doel, geeft geen informatie en heeft geen functionaliteit

Opmerking: tekst is alleen puur decoratief als de woorden gerangschikt of vervangen kunnen worden zonder dat hun doel verandert.

Voorbeeld: de omslagpagina van een woordenboek heeft willekeurig uitgezochte woorden in zeer lichte tekst op de achtergrond.

tekst

sequentie van karakters die door software bepaald kan worden, waar de sequentie iets in menselijke taal uitdrukt

essentieel

zou de informatie of functionaliteit van de content fundamenteel veranderen indien verwijderd, EN informatie en functionaliteit kunnen niet bereikt worden op een andere conforme manier

Voldoen aan succescriterium 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering) (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. C22: Gebruik van CSS om de visuele presentatie van tekst te regelen (CSS)

 2. SL31: Fonteigenschappen in Silverlight gebruiken om de presentatie van tekst te sturen (Silverlight)

 3. C30: Gebruik van CSS om tekst te vervangen door afbeeldingen van tekst en bedieningselementen voor de gebruikersinterface te bieden waarmee (tussen verschillende stylesheets) kan worden geschakeld (CSS)

 4. G140: Informatie en structuur scheiden van presentatie om verschillende presentaties mogelijk te maken

 5. PDF7: OCR toepassen om een gescand PDF-document te voorzien van echte tekst (PDF)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Algemene technieken voor niet-decoratieve content
 • Servergebaseerde scripts gebruiken om afbeeldingen van tekst te schalen (toekomstige link)

CSS-technieken
 • C12: Gebruik van percentage voor lettergrootten (CSS)

 • C13: Gebruik van benoemde lettergrootten (CSS)

 • C14: Gebruik van em-eenheden voor lettergrootten (CSS)

 • C8: Gebruik van CSS-eigenschap letter-spacing om de spatiĆ«ring binnen een woord te regelen (CSS)

 • C6: Positionering van content op basis van structurele markup (CSS)

 • Vermijden dat op tekstuele karakters binnen een worden stijl wordt toegepast (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 1.4

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 1.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Leesbare fonts gebruiken (toekomstige link)

 • Er voor zorgen dat tekst in afbeeldingen van tekst ten minste 14 punts is en een goed contrast heeft (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden van zeer goed zichtbare markering voor links of bedieningselementen, zodra ze de toetsenbordfocus krijgen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: