WCAG 2.0 - Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar: Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond

Bedoeling van Richtlijn 1.4

Terwijl sommige richtlijnen erop zijn gericht om informatie beschikbaar te maken in een vorm die in alternatieve formats kan worden gepresenteerd, gaat het er in deze richtlijn om dat mensen met functiebeperkingen op een zo gemakkelijk mogelijke manier de standaardpresentatie waar kunnen nemen. Hierbij gaat het er hoofdzamelijk om dat het gebruikers gemakkelijker wordt gemaakt om voorgrondinformatie van de achtergrond te scheiden. Voor visuele presentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat informatie die boven op een achtergrond wordt gepresenteerd voldoende met de achtergrond contrasteert. Voor audiopresentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat voorgrondgeluiden voldoende luider zijn dan de achtergrond. Individuen met visuele en auditieve functiebeperkingen hebben veel meer moeite om voorgrond- en achtergrondinformatie te scheiden.

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

1.4.5 Afbeeldingen van tekst: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: (Niveau AA)

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel worden aangepast aan de eisen van de gebruiker;

 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Opmerking: logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om auteurs die gebruik maken van technologieën waarmee een specifieke visuele presentatie kan worden gerealiseerd aan te moedigen om mensen die een bepaalde visuele presentatie van tekst nodig hebben in staat te stellen de tekstpresentatie naar behoefte aan te passen. Hieronder worden mensen verstaan die specifieke behoeften hebben ten aanzien van corpsgrootte, voorgrond- en achtergrondkleur, lettertype, regelafstand en uitlijning.

Als een auteur hetzelfde visuele effect met tekst kan bereiken, moet hij of zij de informatie als tekst presenteren in plaats van door gebruik van een afbeelding. Als de auteur om enige reden met vormgeving van de tekst niet hetzelfde effect kan bereiken, als het effect niet op betrouwbare wijze kan worden gepresenteerd in de algemeen beschikbare user agents, of als een technologie waarmee aan dit criterium zou worden voldaan, juist niet zou voldoen aan een ander criterium, zoals 1.4.4, dan kan een afbeelding van tekst worden gebruikt. Dit geldt ook voor gevallen waarin een bepaalde presentatie van tekst van essentieel belang is voor de informatie die wordt overgebracht, zoals voorbeelden van typologie, logo's, merknamen, enzovoort. Afbeeldingen van tekst kunnen ook worden gebruikt om een bepaald lettertype te gebruiken dat niet vaak voorkomt of dat de auteur niet mag herdistribueren, of om te garanderen dat alle user agents de tekst zouden anti-aliasen.

Afbeeldingen van tekst kunnen ook worden gebruikt als gebruikers de mogelijkheid hebben de afbeelding van tekst aan te passen aan hun behoeften.

Technieken om aan dit Succescriterium te voldoen zijn dezelfde als voor Succescriterium 1.4.9, behalve dat ze alleen van toepassing hoeven te zijn als de visuele presentatie kan worden gerealiseerd met de technologieën die de auteur gebruikt. Voor Succescriterium 1.4.9, zouden de toereikende technieken alleen worden toegepast als de gebruiker de uitvoer kan aanpassen.

Zie ook Begrijpen Succescriterium 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering).

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.4.5
 • Mensen met beperkt zicht (die moeite kunnen hebben met het lezen van de tekst in het door de auteur ingestelde lettertype, grootte en/of kleur).

 • Mensen met gestoorde volgbewegingen van de ogen (die moeite kunnen hebben met het lezen van de tekst op de door de auteur ingestelde regelafstand en uitlijning).

 • Mensen met cognitieve beperkingen die van invloed zijn op het lezen.

Definities
tekst

sequentie van karakters die door software bepaald kan worden, waar de sequentie iets in menselijke taal uitdrukt

afbeelding van tekst

tekst die in niet-tekstuele vorm (bijvoorbeeld een afbeelding) is weergegeven om een bijzonder visueel effect te realiseren

Opmerking: tekst die onderdeel is van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, valt hier niet onder.

Voorbeeld: iemands naam op een naamkaartje in een foto.

visueel aangepast

lettertype, grootte, kleur en achtergrond kunnen ingesteld worden

essentieel

zou de informatie of functionaliteit van de content fundamenteel veranderen indien verwijderd, EN informatie en functionaliteit kunnen niet bereikt worden op een andere conforme manier

Voldoen aan succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. C22: Gebruik van CSS om de visuele presentatie van tekst te regelen (CSS)

 2. SL31: Fonteigenschappen in Silverlight gebruiken om de presentatie van tekst te sturen (Silverlight)

 3. C30: Gebruik van CSS om tekst te vervangen door afbeeldingen van tekst en bedieningselementen voor de gebruikersinterface te bieden waarmee (tussen verschillende stylesheets) kan worden geschakeld (CSS)

 4. G140: Informatie en structuur scheiden van presentatie om verschillende presentaties mogelijk te maken

 5. PDF7: OCR toepassen om een gescand PDF-document te voorzien van echte tekst (PDF)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Algemene technieken voor niet-tekstuele content
 1. Informatieve niet-tekstuele content identificeren (toekomstige link)

CSS-technieken
 1. C12: Gebruik van percentage voor lettergrootten (CSS)

 2. C13: Gebruik van benoemde lettergrootten (CSS)

 3. C14: Gebruik van em-eenheden voor lettergrootten (CSS)

 4. C8: Gebruik van CSS-eigenschap letter-spacing om de spatiëring binnen een woord te regelen (CSS)

 5. C6: Positionering van content op basis van structurele markup (CSS)

 6. Vermijden dat stijl wordt toegepast op tekstuele karakters binnen een woord (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 1.4

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 1.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Leesbare fonts gebruiken (toekomstige link)

 • Er voor zorgen dat tekst in afbeeldingen van tekst ten minste 14 punts is en een goed contrast heeft (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden van zeer goed zichtbare markering voor links of bedieningselementen, zodra ze de toetsenbordfocus krijgen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: