WCAG 2.0 - Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar: Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur

Bedoeling van Richtlijn 1.3

Het doel van deze richtlijn is om te garanderen dat alle informatie beschikbaar is in een vorm die door alle gebruikers kan worden waargenomen, bijvoorbeeld hardop uitgesproken of gepresenteerd in een vereenvoudigde visuele lay-out. Als alle informatie beschikbaar is in een vorm die door software kan worden bepaald, kan het op verschillende manieren aan gebruikers worden gepresenteerd (zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, enzovoort). Als informatie op zo'n manier in een bepaalde presentatie is ingebed dat de hulptechnologie niet de structuur en de informatie door software kan bepalen, kan het niet worden weergegeven in andere formats die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker.

Alle Succescriteria onder deze richtlijn trachten te garanderen dat verschillende soorten informatie die in de presentatie vaak zijn gecodeerd ook beschikbaar zijn, zodat ze in andere modaliteiten kunnen worden gepresenteerd.

Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

1.3.2 Betekenisvolle volgorde: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om een user agent in staat te stellen een alternatieve presentatie van content aan te bieden terwijl de leesvolgorde die nodig is om de betekenis te begrijpen wordt aangehouden. Het is van belang dat er ten minste één betekenisvolle volgorde van de content door software kan worden bepaald. Content die niet voldoet aan dit Succescriterium kan verwarrend of desoriënterend zijn voor gebruikers als een hulptechnologie de content in de verkeerde volgorde leest, of wanneer alternatieve stylesheets of andere veranderingen in de opmaak worden toegepast.

Een volgorde is betekenisvol als de plaats van content in een volgorde niet kan worden veranderd zonder de betekenis te beïnvloeden. Als bijvoorbeeld een pagina twee afzonderlijke artikelen bevat, kan hun volgorde ten opzichte van elkaar veranderen, zonder van invloed te zijn op de betekenis ervan, zolang er geen witruimtes tussen zitten. In zo'n situatie kunnen de artikelen zelf een betekenisvolle volgorde hebben, maar hoeft de "container" voor de artikelen geen betekenisvolle volgorde te hebben.

De semantiek van sommige elementen bepaalt of hun content in een betekenisvolle volgorde staat. Zo staat tekst in HTML altijd in een betekenisvolle volgorde. Tabellen en geordende lijsten zijn betekenisvolle volgordes, maar ongeordende lijsten zijn dat niet.

De plaats van content in een volgorde is niet altijd betekenisvol. De plaats van de hoofdparagraaf van een webpagina ten opzichte van een navigatieparagraaf is niet van invloed op hun betekenis. Ze zouden in de door software bepaalde leesvolgorde ook andersom kunnen staan. Om een ander voorbeeld te geven: een tijdschriftartikel heeft verschillende kaders in de marge. De volgorde van het artikel en de kaders is niet van invloed op hun betekenis. In deze gevallen kan een aantal verschillende leesvolgordes voor een webpagina voldoen aan het Succescriterium.

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.3.2
 • Dit Succescriterium kan mensen helpen die afhankelijk zijn van hulptechnologieën die content hardop voorlezen. De betekenis die duidelijk wordt uit de volgorde van de informatie in de standaard presentatie zal gelijk blijven wanneer de content in gesproken vorm wordt gepresenteerd.

Definities
correcte leesvolgorde

elke sequentie waar woorden en alinea's worden gepresenteerd in een volgorde die de betekenis van de content niet verandert

door software bepaald (door software bepaalbaar)

bepaald door software uit gegevens die door de auteur op zodanig wijze aangeboden worden dat verschillende user agents, met inbegrip van hulptechnologieën, deze informatie kunnen oproepen en in verschillende modaliteiten aan gebruikers kunnen presenteren

Voorbeeld 1: bepaald in een opmaaktaal uit elementen en attributen die direct gebruikt worden door algemeen beschikbare hulptechnologie.

Voorbeeld 2: bepaald uit technologiegebonden gegevensstructuren in een niet-opmaaktaal en aan hulptechnologie getoond via een toegankelijkheid-API die ondersteund wordt door algemeen beschikbare hulptechnologie.

Voldoen aan succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G57: De content in een betekenisvolle volgorde zetten

  voor alle content op de webpagina
 2. Volgorden in de content markeren als betekenisvol door middel van een van de volgende technieken EN G57: De content in een betekenisvolle volgorde zetten

  • H34: Gebruik van een Unicode right-to-left karakter (RLM) of left-to-right karakter (LRM) om binnen een regel van tekstrichting te veranderen (HTML)

  • H56: Gebruik van het dir attribuut op een inline element om problemen op te lossen met geneste reeksen karakters met dezelfde directionaliteit (HTML)

  • C6: Positionering van content op basis van structurele markup (CSS)

  • C8: Gebruik van CSS-eigenschap letter-spacing om de spatiëring binnen een woord te regelen (CSS)

 3. C27: De DOM-volgorde in overeenstemming brengen met de visuele volgorde (CSS)

 4. FLASH15: De tabIndex eigenschap gebruiken om een logische leesvolgorde en een logische tabvolgorde te specificeren in Flash (Flash)

 5. PDF3: Zorgen voor de juiste tab- en leesvolgorde in PDF-documenten (PDF)

 6. SL34: De standaard tabvolgorde van Silverlight gebruiken en de tabvolgorde aanpassen via Eigenschappen (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Links uitgelijnde tekst gebruiken voor talen die van links naar rechts worden geschreven en rechts uitgelijnde tekst voor talen die van rechts naar links worden geschreven (toekomstige link)

 • Een link aanbieden naar gelineariseerde rendering (toekomstige link)

 • Een voorziening aanbieden waarmee kan worden geschakeld tussen stylesheets die de presentatievolgorde beïnvloeden (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F34: Voldoet niet aan Succescriteria 1.3.1 en 1.3.2 doordat er blanco karakters zijn gebruikt om in tekstcontent tabellen in te delen

 • F33: Voldoet niet aan Succescriteria 1.3.1 en 1.3.2 doordat er blanco karakters zijn gebruikt om in tekstcontent meerdere kolommen te creëren

 • F32: Voldoet niet aan Succescriterium 1.3.2 doordat er blanco karakters zijn gebruikt om de spatiëring binnen een woord te regelen

 • F49: Voldoet niet aan Succescriterium 1.3.2 doordat een HTML tabel voor lay-out is gebruikt die niet te begrijpen is als de inhoud ervan in een lineaire vorm wordt gezet

 • F1: Voldoet niet aan Succescriterium 1.3.2 als gevolg van het veranderen van de betekenis van content door het plaatsen van informatie met CSS

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: