WCAG 2.0 - Succescriterium 1.2.9 Louter-geluid (live)

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media: Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media

Bedoeling van Richtlijn 1.2

Het doel van deze richtlijn is om toegang te bieden tot op tijd gebaseerde en gesynchroniseerde media. Hieronder vallen de volgende media:

Om het gemakkelijk te maken voor auteur om snel vast te stellen welke succescriteria van toepassing zijn op hun content, wordt het mediatype waar elk succescriterium betrekking op heeft vermeld in zijn korte naam.

Voor louter-geluid of louter-videobeeldmedia, hoeft u alleen die succescriteria toe te passen die "louter-geluid" of "louter-videobeeld" in hun korte naam hebben staan. Als uw media niet louter-geluid of louter-videobeeld zijn, zijn alle overige succescriteria van toepassing.

Media kunnen daarnaast live of vooraf opgenomen zijn. Elk van de korte namen van de succescriteria vermeldt duidelijk of het desbetreffende succescriterium betrekking heeft op live of vooraf opgenomen media.

Gesynchroniseerde media worden in de verklarende woordenlijst omschreven als:

gesynchroniseerde media

audio of video gesynchroniseerd met een ander format om informatie te tonen en/of met op tijd gebaseerde interactieve componenten, tenzij de media een media-alternatief zijn voor tekst die duidelijk als zodanig is gelabeld

Let wel dat hieronder een audiobestand valt dat vergezeld gaat van interactie, alsook een louter-videobeeldbestand dat interactie met zich meebrengt. Deze worden behandeld, omdat er op een bepaald moment interactie moet plaatsvinden. Het aanbieden van een teksttranscriptie die luidt: "Klik nu voor meer informatie" zou weinig nut hebben, omdat de lezer niet zou weten wanneer er "nu" werd gezegd. In verband hiermee zouden er gesynchroniseerd ondertitels nodig zijn.

Soms is er zoveel dialoog dat audiodescriptie niet in de bestaande pauzes in de dialoog past. De optie op Niveau A om in plaats van audiodescriptie een alternatief aan te bieden voor op tijd gebaseerde media zou toegang bieden tot alle informatie in de gesynchroniseerde media. Deze optie biedt ook toegang tot de visuele informatie in niet-visuele vorm als er om de een of andere reden geen audiodescriptie wordt aangeboden.

Voor gesynchroniseerde media die interactie met zich meebrengen, kunnen er interactieve elementen (zoals links) wordt ingebed in het alternatief voor op tijd gebaseerde media.

Deze richtlijn omvat (op Niveau AAA) ook gebarentaalvertolking voor gesynchroniseerde media en een aanpak die verlengde audiodescriptie heet. In verlengde audiodescriptie wordt het beeld zo nu en dan bevroren, zodat er meer audiodescriptie kan plaatsvinden dan in de bestaande pauzes in de dialoog mogelijk is. In dit geval bouwen succescriteria op hogere niveaus voort op de eisen van succescriteria op lagere niveaus met als doel het hanteren van cumulatieve, progressief sterkere eisen.

Succescriterium 1.2.9 Louter-geluid (live)

1.2.9 Louter-geluid (live): Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media geleverd dat equivalente informatie presenteert voor live louter-geluid content . (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om informatie die door live audiocontent wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld videoconferenties, live speeches en radio webcasts, toegankelijk te maken door middel van het gebruik van een tekstalternatief. Door simultane ondertitelingsdiensten aan te bieden, kunnen mensen die doof of slechthorend zijn, of mensen die om andere redenen de audio niet kunnen horen, toegang krijgen tot live audiocontent. Aanbieders van dergelijke diensten hebben speciaal opgeleide medewerkers in dienst die luistert naar wat er wordt gezegd en met een kleine vertraging de tekst invoert op een speciaal toetsenbord. Zij kunnen een live evenement met grote precisie onder woorden brengen, en opmerkingen invoegen over al het niet-gesproken geluid dat van essentieel belang is om het evenement te kunnen volgen. Als de live audiocontent een script volgt, is een transcriptie soms een mogelijkheid; maar simultane ondertiteling verdient de voorkeur, omdat het het tempo van de audio aanhoudt, en zich kan aanpassen aan eventuele afwijkingen van het script.

Het inschakelen van onopgeleide ondertitelaars of het aanbieden van een transcriptie die sterk afwijkt van wat er echt gebeurt, zou niet worden beschouwd als voldoen aan dit Succescriterium.

Definities
alternatief voor op tijd gebaseerde media

document dat in correcte volgorde gegeven tekstbeschrijvingen van op tijd gebaseerde visuele en auditieve informatie bevat en een middel aanbiedt om de uitkomsten van om het even welke op tijd gebaseerde interactie te realiseren

Opmerking: een scenario dat gebruikt wordt om de gesynchroniseerde-media-content te creëren zou alleen aan deze definitie voldoen als het verbeterd werd om de uiteindelijke gesynchroniseerde media na editing accuraat te representeren.

live

informatie die is opgenomen tijdens een reële gebeurtenis in de samenleving en doorgestuurd naar de ontvanger met niet meer dan een uitzendvertraging

Opmerking 1: een uitzendvertraging is een korte (doorgaans geautomatiseerde) vertraging, die bijvoorbeeld gebruikt wordt om de uitzender tijd te geven om de audio- of video-invoer te serialiseren of te censureren, maar niet voldoende om significante editing toe te staan.

Opmerking 2: als informatie volledig wordt gegenereerd door een computer, is ze niet direct.

louter-geluid

een op tijd gebaseerde weergave die alleen audio (geen video en geen interactie) bevat

Voldoen aan succescriterium 1.2.9 Louter-geluid (live) (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G151: Een link aanbieden naar een teksttranscriptie van een vooraf gemaakte verklaring of script als het script wordt gevolgd

  2. G150: Op tekst gebaseerde alternatieven aanbieden voor live louter-geluidcontent

  3. G157: Een live ondertitelingsservice voor audio inbouwen in een webpagina

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • Metadata gebruiken om teksttranscripties te associëren met louter-geluid content (toekomstige link)

    • Voorbeeld:In metadata een of meer URI's aanbieden die verwijzen naar verschillende teksttranscripties (Engels, Frans, Nederlands).

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: