WCAG 2.0 - Succescriterium 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media: Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media

Bedoeling van Richtlijn 1.2

Het doel van deze richtlijn is om toegang te bieden tot op tijd gebaseerde en gesynchroniseerde media. Hieronder vallen de volgende media:

Om het gemakkelijk te maken voor auteur om snel vast te stellen welke succescriteria van toepassing zijn op hun content, wordt het mediatype waar elk succescriterium betrekking op heeft vermeld in zijn korte naam.

Voor louter-geluid of louter-videobeeldmedia, hoeft u alleen die succescriteria toe te passen die "louter-geluid" of "louter-videobeeld" in hun korte naam hebben staan. Als uw media niet louter-geluid of louter-videobeeld zijn, zijn alle overige succescriteria van toepassing.

Media kunnen daarnaast live of vooraf opgenomen zijn. Elk van de korte namen van de succescriteria vermeldt duidelijk of het desbetreffende succescriterium betrekking heeft op live of vooraf opgenomen media.

Gesynchroniseerde media worden in de verklarende woordenlijst omschreven als:

gesynchroniseerde media

audio of video gesynchroniseerd met een ander format om informatie te tonen en/of met op tijd gebaseerde interactieve componenten, tenzij de media een media-alternatief zijn voor tekst die duidelijk als zodanig is gelabeld

Let wel dat hieronder een audiobestand valt dat vergezeld gaat van interactie, alsook een louter-videobeeldbestand dat interactie met zich meebrengt. Deze worden behandeld, omdat er op een bepaald moment interactie moet plaatsvinden. Het aanbieden van een teksttranscriptie die luidt: "Klik nu voor meer informatie" zou weinig nut hebben, omdat de lezer niet zou weten wanneer er "nu" werd gezegd. In verband hiermee zouden er gesynchroniseerd ondertitels nodig zijn.

Soms is er zoveel dialoog dat audiodescriptie niet in de bestaande pauzes in de dialoog past. De optie op Niveau A om in plaats van audiodescriptie een alternatief aan te bieden voor op tijd gebaseerde media zou toegang bieden tot alle informatie in de gesynchroniseerde media. Deze optie biedt ook toegang tot de visuele informatie in niet-visuele vorm als er om de een of andere reden geen audiodescriptie wordt aangeboden.

Voor gesynchroniseerde media die interactie met zich meebrengen, kunnen er interactieve elementen (zoals links) wordt ingebed in het alternatief voor op tijd gebaseerde media.

Deze richtlijn omvat (op Niveau AAA) ook gebarentaalvertolking voor gesynchroniseerde media en een aanpak die verlengde audiodescriptie heet. In verlengde audiodescriptie wordt het beeld zo nu en dan bevroren, zodat er meer audiodescriptie kan plaatsvinden dan in de bestaande pauzes in de dialoog mogelijk is. In dit geval bouwen succescriteria op hogere niveaus voort op de eisen van succescriteria op lagere niveaus met als doel het hanteren van cumulatieve, progressief sterkere eisen.

Succescriterium 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)

1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen): Er wordt een gebarentaalvertolking geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om mensen die doof of slechthorend zijn en gebarentaal beheersen in staat te stellen de content van het geluidsspoor van gesynchroniseerde mediapresentaties te begrijpen. Geschreven tekst, zoals deze in ondertitels wordt aangetroffen, is vaak een tweede taal. Omdat intonatie, emoties en andere audio-informatie wel met gebarentaalvertolking kunnen worden uitgedrukt, maar niet in ondertitels kunnen worden weergegeven, biedt gebarentaalvertolking een rijker gevarieerde en meer gelijkwaardige toegang tot gesynchroniseerde media. Mensen die uitgebreid communiceren in gebarentaal zijn ook sneller in gebarentaal, en gesynchroniseerde media zijn een op tijd gebaseerde presentatie.

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.2.6
 • Mensen die gebruikmaken van een gebarentaal als menselijke taal zijn soms beperkt in hun leesvermogen. Deze individuen zijn mogelijk niet in staat om de ondertitels te lezen en te begrijpen en hebben om die reden een behoefte aan een gebarentaalvertolking om toegang te krijgen tot de synchroniseerde mediacontent.

Definities
gebarentaalvertolking

vertaling van één taal, in het algemeen een gesproken taal, in een gebarentaal

Opmerking: echte gebarentalen zijn onafhankelijke talen die niet gerelateerd zijn aan de gesproken taal/talen van hetzelfde land of dezelfde streek.

vooraf opgenomen

informatie die niet live is

audio

de technologie van geluidsweergave

Opmerking: audio kan synthetisch worden gecreëerd (met inbegrip van spraaksynthese), opgenomen vanuit echte geluiden of beide.

gesynchroniseerde media

audio of video gesynchroniseerd met een ander format om informatie te tonen en/of met op tijd gebaseerde interactieve componenten, tenzij de media een media-alternatief zijn voor tekst die duidelijk als zodanig is gelabeld

Voldoen aan succescriterium 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen) (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G54: Een gebarentolk opnemen in het videospoor

 2. G81: Een gesynchroniseerde video van de gebarentolk aanbieden die in een ander weergavekader of over het videobeeld heen kan worden getoond

  door middel van een van de volgende technieken
  • SM13: Gebarentaalvertolking aanbieden door middel van gesynchroniseerde videobeeldstromen in SMIL 1.0 (SMIL)

  • SM14: Gebarentaalvertolking aanbieden door middel van gesynchroniseerde videobeeldstromen in SMIL 2.0 (SMIL)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Metadata-technieken
 • Metadata gebruiken om alternatieven in gebarentaal aan een video te koppelen, om keuze te bieden in gebarentaal (toekomstige link)

  • VOORBEELD: Aanbieden, in metadata, van URI's die verwijzen naar verschillende vertalingen van Engelse gebarentaal (ASL, SASL, BSL, Auslan, ISL, NZSL) van een webpagina.

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.6 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: